Khái niệm giá tương quan có ý nghĩa như thế nào trong kinh tế học

khai-niem-gia-tuong-quan-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-kinh-te-hoc-img1

Cổng thông tin Kinh tế

Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

khai-niem-gia-tuong-quan-co-y-nghia-nhu-the-nao-trong-kinh-te-hoc-img2
Chủ đề Kinh tế học

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên thông minh(nguồn lực) khan hiếm của nó.[1] Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác.

Mục lục

 • 1 Định nghĩa kinh tế học
 • 1.1 Kinh tế học vi mô
 • 1.2 Kinh tế học vĩ mô
 • 2 Cách tiếp cận kinh tế học lý luận
 • 3 Các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học kinh tế
 • 4 Lược sử khoa học kinh tế và các trường phái kinh tế
 • 4.1 Các trường phái kinh tế học sơ khai
 • 4.2 Kinh tế học cổ điển
 • 4.3 Kinh tế học Marxist
 • 4.4 Trường phái Keynesian
 • 4.5 Học thuyết kinh tế "mới" Degrowth - "Giảm phát triển"
 • 5 Các quy luật kinh tế
 • 5.1 Các quy luật kinh tế khách quan
 • 5.2 Các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường
 • 6 Các hệ thống kinh tế
 • 7 Các khái niệm cơ bản
 • 7.1 Giới hạn khả năng sản xuất, chi phí cơ hội và hiệu quả
 • 7.2 Sự chuyên môn hóa, các nhóm lao động và lợi ích từ thương mại
 • 7.3 Tiền
 • 7.4 Cung và cầu
 • 8 Xem thêm
 • 9 Chú thích
 • 10 Liên kết ngoài