Nhìn thấy Tiếng Anh là gì

Không nhìn thấy biển số thì làm sao chứng minh được đây?

There's no view of the license plate, how are we gonna prove this?OpenSubtitles2018.v3Tôi có thể nhìn thấy tay và chân của mình. I can see my hands and my feet.OpenSubtitles2018.v3Trong bộ phim Võ sĩ đạo cuối cùng, bokken được nhìn thấy trong nhiều trường hợp. In the film The Last Samurai, the bokken is seen in multiple instances.WikiMatrixCác cậu có nhìn thấy Sue hôm nay không? Did you guys see Sue today?OpenSubtitles2018.v3Được không, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. You think?QEDVâng, tôi thậm chí nhìn thấy giấy vệ sinh có nhãn hàng là Cảm Ơn. Yes, I have even come across a toilet paper whose brand is called "Thank You."ted2019Vì vậy, tôi không thực sự có thể nhìn thấy cũ của tôi người đàn ông mà nhiều. So I don't really get to see my old man that much.QEDÔng cũng là người châu Âu đầu tiên nhìn thấy thác Victoria. He was one of the first Europeans to see the Victoria Falls.WikiMatrixNếu tôi muốn đi, có lối ra nào mà không bị nhìn thấy không? If I wanted to leave, is there a place I could do it without being seen?OpenSubtitles2018.v3Ông nhìn thấy không? Can you see?OpenSubtitles2018.v3Cũng... rất khó nhìn thấy nó. Well, it's hardly noticeable.OpenSubtitles2018.v3Điều đặc biệt là Huy đã có khả năng nhìn thấy các hồn ma. Lucy is now able to see ghosts as well.WikiMatrixMan, em nhìn thấy mũi của thằng ku đó không? Man, you see the kid on that nose?OpenSubtitles2018.v3Morgan bày tỏ " Em thích được nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt người khác . " Morgan said , " I like to see the joy on their faces . "EVBNewsĐây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một miếng đất và tôi nói: This is the first time in my life I've seen a piece of land and I said:OpenSubtitles2018.v3Sự phát triển thể chất khá dễ dàng nhìn thấy. Physical development is fairly easy to see.LDS3 Còn con, ngài biết rõ, ngài nhìn thấy, lạy Đức Giê-hô-va! + 3 But you know me well, O Jehovah,+ you see me;jw2019Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn bà đó cười trong suốt 30 năm. Christ, I haven't seen that woman laugh in 30 years.OpenSubtitles2018.v3Thực chất là, tôi có thể nhìn thấy một phần nhỏ điều đó. Actually, I already am seeing a little bit of it.ted2019Tất cả những gìcô nhìn thấy đã được đưa đến Tiểu đội 9 để đánh giá. Everything you witnessed went to Section 9 to evaluate.OpenSubtitles2018.v3Ta không thể nhìn thấy cuộc đời ta! I could not see my own life!OpenSubtitles2018.v3Chúng mày dùng nhà tắm, tất cả mọi người nhìn thấy chúng mày. You got to use the bathroom, everybody see.OpenSubtitles2018.v3Tuy nhiên, một người đàn ông trên lang thang nhìn thấy rất nhiều sấm khởi động của mình. But a gentleman on tramp sees such a thundering lot of his boots.QEDAnh đã nhìn thấy nó, phải không? You've seen it, haven't you?OpenSubtitles2018.v3Và cô ấy sẽ không thể nhìn thấy những ngọn núi. And she might not get to see that mountaintop.ted2019LOAD MORE