Tiền huê hồng là gì

Việc thanh toán hoa hồng (tiếng Anh: commission) như thù lao cho các dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm được bán là một cách phổ biến để thưởng cho nhân viên bán hàng. Các khoản thanh toán thường được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm của hàng hóa được bán, một cách để các doanh nghiệp giải quyết vấn đề ông chủ và người đại diện bằng cách cố gắng điều chỉnh lại quyền lợi của nhân viên với các công ty của doanh nghiệp.[1] Nhân viên bán hàng do đó được thanh toán, một phần hoặc toàn bộ, trên cơ sở các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán thành công thay vì được thanh toán theo giờ, bởi doanh số bán hàng cố gắng hoặc bằng bất kỳ biện pháp nào khác.

Mặc dù có nhiều loại hệ thống hoa hồng tồn tại, một hình thức chung được gọi là thu nhập trên mục tiêu trong đó tỷ lệ hoa hồng dựa trên việc đạt được các mục tiêu cụ thể đã được thỏa thuận giữa quản lý và nhân viên bán hàng. Hoa hồng được dự định để tạo ra một động lực mạnh mẽ cho nhân viên để đầu tư nỗ lực tối đa vào công việc của họ.

Một trong những phương tiện phổ biến nhất để cố gắng điều chỉnh các mối quan tâm chính và đại lý là thiết kế một hợp đồng với các ưu đãi theo dõi hiệu suất đại lý. Lý thuyết chủ-đại lý cung cấp một lời giải thích cho sự khác biệt trên các công ty tiếp thị trong các loại kế hoạch bồi thường được sử dụng bởi họ, chẳng hạn như tiền lương cố định, hoa hồng trực tiếp hoặc kết hợp cả hai.[2]

Thông thường, một công ty nắm lấy cơ cấu hoa hồng có thể không liên quan đến nhân viên, nhưng chỉ có thể tự thiết lập bằng cách sử dụng các nhà thầu độc lập. Một ví dụ ở Mỹ có thể là một đại lý bất động sản.

Hoa hồng không được cung cấp tại hầu hết các thực thể nhận quà tặng hoặc quà tặng. Điều này có khả năng chống lại ý chí của hầu hết các nhà tài trợ. Tuy nhiên, nó thường được lập luận rằng điều này sẽ làm tăng động lực và hiệu quả của những người yêu cầu quyên góp.

Các ngành công nghiệp, nơi một khoản hoa hồng thường được trả bao gồm bán xe, bán tài sản, môi giới bảo hiểm và nhiều công việc bán hàng khác. Tại Hoa Kỳ, một nhà môi giới bất động sản bán thành công tài sản có thể thu một khoản hoa hồng 6% giá bán, nhưng một người không bán được hàng sẽ không thu bất kỳ khoản bồi thường nào.[3]

Mục lục

  • 1 Lời nói bóng gió hợp pháp
  • 2 Vương quốc Anh
  • 3 Xem thêm
  • 4 Tham khảo