Wikipedia đọc là gì

Đọc hay đọc hiểu là một quá trình "nhận thức" phức tạp của việc giải mã  các biểu tượng để tạo ra ý nghĩa. Đọc sách là cách tiếp thu ngôn ngữ, giao tiếp và chia sẻ thông tin cùng ý tưởng.  Giống như ngôn ngữ, nó chính là một sự tương tác phức tạp giữa các văn bản và người đọc được định hình bởi kiến thức của người đọc, kinh nghiệm, thái độ, và cộng đồng ngôn ngữ, vốn phụ thuộc vào văn hóa và xã hội cụ thể. Quá trình đọc đòi hỏi phải liên tục thực hành, phát triển, và tinh chỉnh. Ngoài ra, đọc đòi hỏi sự sáng tạo và phân tích bình luận.

wikipedia-doc-la-gi-img1

Họa phẩm thiếu nữ đọc sách

Mục lục

  • 1 Đại cương
  • 2 Lợi ích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài